Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen medische documenten

Bewaartermijnen medische documenten

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Lijsten
De wetgever bepaalt dat de werkgever verscheidene maatregelen moet nemen voor de werknemers die een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, of een activiteit met welbepaald risico uitoefenen. Dit houdt onder meer in het opstellen van volgende lijsten:
  • een lijst met de veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico;
  • een naamlijst met de werknemers die verplicht aan het gezondheidstoezicht onderworpen zijn, met naast de naam van elke werknemer de aard van de effectief uitgeoefende veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid of activiteit met welbepaald risico;
  • een naamlijst met de werknemers die onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculinetests;
5 jaar Elke vorm Vanaf de datum dat deze lijsten werden opgesteld Artikel I.4-5 en I.4-8 Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Gezondheidsdossiers
Het gezondheidsdossier dat dient te worden opgeslagen na het vertrek van de werknemer, bestaat uit de opslag van de sociaal- administratieve gegevens betreffende de identificatie van de werknemer en zijn werkgever, de beroepsanamnese en de objectieve medische persoonsgegevens, en de blootstellinggegevens
15 jaar (1)

Eens die tijd verstreken mag de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht het dossier vernietigen, of het aan de door de werknemer aangewezen arts bezorgen, indien deze werknemer dit bijtijds gevraagd heeft na op de hoogte te zijn gebracht van deze mogelijkheid.

Wanneer het dossier in de gevallen bepaald door de specifieke bepalingen van de codex, langer dan vijftien jaar moet worden bewaard, bewaart de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht het in het archief vanaf de dag dat de werknemer geen deel meer uitmaakt van het aan het gezondheidstoezicht onderworpen personeel. Na verloop van deze termijn wordt het dossier noch vernietigd, noch overhandigd aan de werknemer of aan om het even welke instelling, maar wordt het gestuurd naar de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Origineel Vanaf het vertrek van de werknemer (2) Artikels I.4-85 en I.4- 89 Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Naamlijst van werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zich een blootstelling aan biologische agentia van groep 3 of 4 kan voordoen
Hierin wordt aangegeven welk soort werk werd verricht, met zo mogelijk de vermelding van het biologische agens waaraan de werknemer werd blootgesteld, en in voorkomend geval, de ongevallen of incidenten die hebben plaatsgevonden en die mogelijkerwijs hebben geleid tot het vrijkomen van een biologisch agens en dat een infectie of ernstige ziekte bij de mens kan veroorzaken
10 jaar

30 jaar voor specifieke gevallen (3)
Origineel Vanaf het einde van de blootstelling Artikels VII.1-10 en VII.1-11 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Register van werknemers die worden blootgesteld aan asbest
Hierin worden de aard en duur van de werkzaamheden vermeld, en de blootstelling die de werknemer heeft ondergaan
40 jaar Origineel Vanaf het einde van de blootstelling Artikels VI.3-29 en VI.3-30 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Naamlijst van werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zich een blootstelling aan kankerverwekkend, mutagene of reprotoxische agentia kan voordoen
Hierin wordt de blootstelling vermeld die de werknemer heeft ondergaan
Er is geen termijn bepaald in de Codex van 28 april 2017 Origineel Vanaf het einde van de blootstelling Artikel VI.2-12 Codex §3 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Globaal preventieplan voor een termijn van 5 jaar Er is geen termijn bepaald in de Codex van 28 april 2017 Niet bepaald Niet bepaald Artikel I.2-8 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk
Documenten en registers in verband met metingen van radioactiviteit 30 jaar Origineel Niet wettelijk bepaald Artikels 23.1.6 en 23.2.7 K.B. 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) De bewaartermijn bedraagt evenwel 30 jaar indien de werknemer is blootgesteld aan biologische agentia die kunnen resulteren in infecties (artikel VII.1-49 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk)
De bewaartermijn bedraagt 40 jaar indien de werknemer is blootgesteld aan asbest, kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische agentia (artikel VI.3-35 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk en VI.2-15 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk).

(2) De termijn begint te lopen vanaf het einde van de blootstelling indien de werknemer is blootgesteld aan biologische agentia die kunnen resulteren in infecties, of indien de werknemer is blootgesteld aan asbest, kankerverwekkende, mutagene reprotoxische agentia (artikel VII.1-49 ; artikel VI.3-35 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk ; artikel VI.2-15 Codex 28 april 2017 over het welzijn op het werk).

(3) De termijn bedraagt 30 jaar ingeval het gaat om blootstellingen die kunnen resulteren in infecties die worden veroorzaakt door biologische agentia waarvan bekend is dat zij hardnekkige of latente infecties teweeg kunnen brengen; die op basis van de huidige kennis pas vele jaren later, wanneer de ziekte zich ontwikkelt, kunnen worden onderkend; die een bijzonder lange incubatieperiode hebben; die de behandeling ten spijt, gedurende lange tijd steeds opnieuw de kop opsteken; of die ernstige gevolgen op lange termijn kunnen hebben.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.