Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1)

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1)

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten/Informatie Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Documenten betreffende stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen Men dient de mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, aan te plakken op het terrein, en men dient de vergunning en het bijhorend dossier te bewaren op de plaats waar de werken worden uitgevoerd en de handeling of handelingen worden verricht, gedurende de duur van de werken of de handelingen (2) Origineel Voor werken: vóór de aanvang van de werken
Voor de overige gevallen: vanaf de voorbereidingen voor de handeling of handelingen
Artikel 194/2 Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
Documenten betreffende milieuvergunningen Men dient de vergunning en elke beslissing in verband hiermee aan te plakken op het gebouw waarin de inrichtingen zich bevinden, alsook in de buurt op een van de openbare weg zichtbare plaats, en dit voor de volledige duur van de vergunning (2) Origineel Vanaf de datum van het document Artikel 63, 1° Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Milieuverslag Er wordt geen verplichting tot bewaren opgelegd.
Wel dient men een milieuverslag op te stellen
/ / Artikel 63, 7° Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Registers van afvalstoffen Personen die afvalverwerkingsactiviteiten verrichten, en producenten, inzamelaars, vervoerders, handelaars, makelaars van gevaarlijke afvalstoffen, en de personen die de Regering aanduidt dienen de gegevens en de bewijsstukken van registers voor gevaarlijke afvalstoffen vijf jaar te bewaren.
De volgende personen dienen eveneens een afvalregister bij te houden: de afvalstoffenhouder van ander dan huishoudelijk afval voor de afvalstoffen die hij produceert of bezit; de vervoerder van afvalstoffen voor de afvalstoffen die hij vervoert; de inzamelaar, handelaar en makelaar voor de afvalstoffen die hij vervoert, inzamelt, verhandelt of makelt en de uitbater van een inzamel- of verwerkingsinrichting voor de afvalstoffen die hij inzamelt en/of verwerkt. De wet voorziet hiervoor geen termijn.
Origineel De wetgeving bepaalt de ingangsdatum van de bewaartermijn niet Artikel 45 Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en artikel 1.7 Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Op basis van artikel 6, § 1, II van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn de gewestelijke organen bevoegd voor de meeste aspecten van het leefmilieu en het waterbeleid. De federale staat is enkel bevoegd voor het vaststellen van de productnormen en de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval. Er zijn bijgevolg afzonderlijke regelgevende instrumenten in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

(2) Het is aan te raden (een kopie van) de vergunning en de erop betrekking hebbende beslissingen te bewaren gedurende de geldigheid van de vergunning, en voldoende jaren nadien teneinde zijn rechten te kunnen vrijwaren. Voor de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen is het aan te raden (een kopie van) de documenten bij te houden zolang men eigenaar is, of zolang men een zakelijk recht heeft op het onroerend goed, alsook gedurende enkele jaren daarna.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.