Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Vlaams Gewest (1)

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Vlaams Gewest (1)

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten/Informatie Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Documenten betreffende omgevingsvergunningen Er wordt geen bewaartermijn opgelegd in de wetgeving
Wel dient men de beslissing over een omgevingsvergunning gedurende dertig dagen bekend te maken op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden en in de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden (op de website van de gemeente en analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis). Men zal deze aldus dienen te bewaren voor een minimumduur die overeenkomt met deze periode (2)
Origineel Vanaf de dag volgend op degene waarop de bekendmaking wordt gedaan, of vanaf de dag van terinzagelegging Artikels 56, 59, 60 en 63 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Milieuverslag Er wordt geen verplichting tot bewaren opgelegd
Wel dient men jaarlijks een milieuverslag te versturen aan de overheid
/ / Artikel 3.5.1. Decreet van de Vlaamse Overheid van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Registers van afvalstoffen De registers moeten gedurende vijf jaar worden bijgehouden Sommige registers dienen in originele vorm op de exploitatiezetel (voor binnenschippers op het schip) te worden bijgehouden. Andere registers moeten in elektronische vorm worden bijgehouden. De wetgeving bepaalt de ingangsdatum van de bewaartermijn niet Artikel 7.2.3.1 en 7.2.3.2 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Op basis van artikel 6, § 1, II van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn de gewestelijke organen bevoegd voor de meeste aspecten van het leefmilieu en het waterbeleid. De federale staat is enkel bevoegd voor het vaststellen van de productnormen en de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval. Er zijn bijgevolg afzonderlijke regelgevende instrumenten in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

(2) Het is aan te raden (een kopie van) de vergunning en de erop betrekking hebbende beslissingen te bewaren gedurende de geldigheid van de vergunning, en voldoende jaren nadien teneinde zijn rechten te kunnen vrijwaren. Voor de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen is het aan te raden (een kopie van) de documenten bij te houden zolang men eigenaar is, of zolang men een zakelijk recht heeft op het onroerend goed, alsook gedurende enkele jaren daarna.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.