Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Waals Gewest (1)

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Waals Gewest (1)

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten/Informatie Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Documenten betreffende stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen Een bericht waarbij wordt aangekondigd dat de vergunning is verleend of dat de handelingen en werken het voorwerp uitmaken van het beschikkende gedeelte van het vonnis dat als vergunning geldt of van teruggavemaatregelen dient te worden aangeplakt op een plaats op het terrein langs de openbare weg, leesbaar vanaf de openbare weg, en men dient de vergunning en het bijhorend dossier of een door de gemeente of de gemachtigde ambtenaar voor echt verklaard afschrift van deze documenten te bewaren op de plaats waar de werken worden uitgevoerd en de handeling of handelingen worden verricht, gedurende de duur van de werken of de handelingen. (2) Origineel Voor werken: vóór de aanvang van de werken
Voor de overige gevallen: vanaf de voorbereidingen voor de handeling of handelingen
Artikel D.IV.70 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling
Documenten betreffende milieuvergunningen Men dient de vergunningen en alle beslissingen betreffende de vergunningen, alsook in voorkomend geval een lijst van incidenten en ongevallen, te bewaren op de plaats van de inrichting.
Er wordt geen termijn voorzien in de wetgeving. (2)
Origineel Vanaf de datum van het document Artikel 59 Decreet van het Waals Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning
Milieuverslag Men dient jaarlijks een milieuverslag te versturen aan de overheid
De verstrekte milieugegevens en de methode gebruikt voor de inzameling ervan moeten gedurende vijf jaar worden bewaard
Origineel Vanaf de versturing van het verslag Artikel 76ter Decreet van het Waals Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning
Registers van afvalstoffen en materialen Vijf jaar Met betrekking tot het register voor gevaarlijke afvalstoffen: het origineel register en de bewijsstukken omtrent het beheer van de afvalstoffen
Met betrekking tot andere dan gevaarlijke afvalstoffen: de ophaler of vervoerder bewaart een afschrift van de jaarlijkse aangifte
De wetgeving bepaalt de ingangsdatum van de bewaartermijn niet Artikel 59 Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen en artikel 14 Besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers, makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Op basis van artikel 6, § 1, II van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn de gewestelijke organen bevoegd voor de meeste aspecten van het leefmilieu en het waterbeleid. De federale staat is enkel bevoegd voor het vaststellen van de productnormen en de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval. Er zijn bijgevolg afzonderlijke regelgevende instrumenten in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

(2) Het is aan te raden (een kopie van) de vergunning en de erop betrekking hebbende beslissingen te bewaren gedurende de geldigheid van de vergunning, en voldoende jaren nadien teneinde zijn rechten te kunnen vrijwaren. Voor de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen is het aan te raden (een kopie van) de documenten bij te houden zolang men eigenaar is, of zolang men een zakelijk recht heeft op het onroerend goed, alsook gedurende enkele jaren daarna.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.