Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Gegevens onderworpen aan een maximale bewaartermijn

Gegevens onderworpen aan een maximale bewaartermijn

Samenvatting per 15 april 2018 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaringstermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaringstermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaringstermijn Wet
Persoonsgegevens
(zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon)
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt Elke vorm Vanaf het ogenblik dat de persoonsgegevens worden verwerkt Artikel 4 §1, 5° wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 5 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
Beelden van bewakingscamera’s
(algemene regeling die niet van toepassing is op de bewakingscamera’s op de arbeidsplaats)
Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, is de maximale bewaringstermijn één maand.
Deze termijn wordt verlengd naar drie maanden voor de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden, bepaald door de Koning bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
(Op het ogenblik van het opstellen van deze tabel is er nog geen Koninklijk Besluit)
Elke vorm Dit is niet bepaald in de wet, maar men kan aannemen dat de termijn begint te lopen van het ogenblik dat de beelden zijn gemaakt Artikel 5 tot 7/3 wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
Beelden van bewakingscamera’s
(op de arbeidsplaats)
Er wordt niet specifiek in een bewaringstermijn voorzien
Aangezien de principes van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, van toepassing zijn op de camerabeelden gemaakt op de arbeidsplaats, kunnen de beelden niet langer bewaard worden dan wat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
De doeleinden worden bepaald in de artikelen 4 tot 6 van CAO 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
Elke vorm Vanaf het ogenblik dat de beelden zijn gemaakt Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
Artikelen 4 tot 6 van cao 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.
Register van beeldverwerkingsactiviteiten
(algemene regeling die niet van toepassing is op de bewakingscamera's op de arbeidsplaats)
De verantwoordelijke voor de verwerking houdt een register bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid. Dit register bestaat in schriftelijke vorm, al dan niet elektronische vorm. Op verzoek stelt de verantwoordelijke voor de verwerking dit register ter beschikking van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de politiediensten. De Koning bepaalt de inhoud van dit register, de modaliteiten en de bewaartermijn ervan, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Op het ogenblik van het opstellen van deze tabel is er nog geen Koninklijk Besluit) Elke vorm Dit zal bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld (op het ogenblik van het opstellen van deze tabel is er nog geen Koninklijk Besluit). Artikels 5, 6 en 7 wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

Merak Managing Information Copyright 2020 Merak NV, alle rechten voorbehouden.