Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Gegevens onderworpen aan een maximale bewaartermijn

Gegevens onderworpen aan een maximale bewaartermijn

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Persoonsgegevens
(zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon)
De persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt Elke vorm Vanaf het ogenblik dat de persoonsgegevens worden verwerkt Artikel 28.5° wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en artikel 5 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
Beelden van bewakingscamera’s
(algemene regeling die niet van toepassing is op de bewakingscamera’s op de arbeidsplaats)
Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, is de maximale bewaartermijn één maand.
Deze termijn wordt verlengd naar drie maanden voor de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden, bepaald in artikel 3 van het K.B. van 6 december 2018 (1)
(Op het ogenblik van het opstellen van deze tabel is er nog geen Koninklijk Besluit)
Elke vorm Dit is niet bepaald in de wet, maar men kan aannemen dat de termijn begint te lopen van het ogenblik dat de beelden zijn gemaakt Artikelen 5 tot 7/3 wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. en artikel 3 K.B. van 6 december 2018 tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera's kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera's gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten
Beelden van bewakingscamera’s
(op de arbeidsplaats)
Er wordt niet specifiek in een bewaartermijn voorzien
Aangezien de principes van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, van toepassing zijn op de camerabeelden gemaakt op de arbeidsplaats, kunnen de beelden niet langer bewaard worden dan wat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
De doeleinden worden bepaald in de artikelen 4 tot 6 van CAO 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
Elke vorm Vanaf het ogenblik dat de beelden zijn gemaakt Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
Artikelen 4 tot 6 van cao 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.
Register van beeldverwerkingsactiviteit
(algemene regeling die niet van toepassing is op de bewakingscamera's op de arbeidsplaats)
De verantwoordelijke voor de verwerking houdt een register bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid. Dit register bestaat in schriftelijke vorm, al dan niet elektronische vorm. Op verzoek stelt de verantwoordelijke voor de verwerking dit register ter beschikking van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de politiediensten. Artikelen 7 en 8 van het K.B. van 8 mei 2018 bepalen de inhoud van dit register (2) Elke vorm De verwerkingsverantwoordelijke bewaart dit register voor zolang hij met de bewakingscamera's een beeldverwerking uitvoert. Artikelen 5, 6 en 7 wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en artikelen 7, 8 en 9 K.B. van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) De plaatsen die, door hun aard, een bijzonder veiligheidsrisico inhouden op grond van het K.B. van 6 december 2018 zijn de volgende:

 1. de luchthavens die voor commercieel verkeer zijn opengesteld;
 2. de stations en de voertuigen van openbaar vervoer van de openbare vervoersmaatschappijen;
 3. de nucleaire sites;
 4. de militaire domeinen;
 5. de gevangenissen in de zin van artikel 2, 15°, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, de gemeenschapscentra voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, als bedoeld in artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering, en de forensisch psychiatrische centra, bedoeld in artikel 3, 4°, c), van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering;
 6. de internationale instellingen of ambassades bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 137 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
 7. de havenfaciliteiten bedoeld in artikel 2.5.2.2 Belgisch Scheepvaartwetboek;
 8. de inrichtingen bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
 9. de andere plaatsen bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 138 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
 10. de Nationale Bank van België;
 11. de geldtelcentra in de zin van artikel 2, 20°, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.(2) Het K.B. van 8 mei 2018 bepaalt dat het register van beeldverwerkingsactiviteiten de volgende gegevens bevat:

 1. de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming;
 2. de verwerkingsdoeleinden;
 3. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens;
 4. de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 5. in voorkomend geval, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en de documenten inzake de passende waarborgen;
 6. de beoogde termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën van gegevens, in het bijzonder de bewaartermijn van de gegevens, indien de beelden worden opgenomen;
 7. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de toegang te verhinderen door niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden;
 8. de wettelijke basis voor de verwerking;
 9. de vermelding van het type plaats;
 10. de technische beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;
 11. indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes.
 12. de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;
 13. de plaats voor het verwerken van de beelden;
 14. het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd.
 15. Wanneer het gaat over de camerabewaking van een niet-besloten plaats of van bewakingscamera's gericht op de perimeter van een besloten plaats, bevat het register eveneens, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.